Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

2024 19f1 390
Reposted frombrumous brumous viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
1109 ea93 390
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
6037 b567 390
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
8533 05a1 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viazupson zupson

May 18 2019

6010 03f8 390
Reposted fromGosha Gosha

May 16 2019


Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viasleeplessy sleeplessy
8170 9348 390
4549 89c2 390
Reposted fromEtnigos Etnigos via12czerwca 12czerwca
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viaszydera szydera
4856 09f4 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera

May 11 2019

1326 d1ef 390
Reposted frommakle makle viausagiaddict usagiaddict
6186 480c 390
Reposted fromsoftboi softboi viahash hash

May 10 2019

7933 1953 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viabelatrix belatrix
Do powiedzenia zostało nam jedynie milczenie.
— Lars Saabye Christensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

May 09 2019

4869 4e7f 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin

May 07 2019

0443 8fb5 390
Reposted frompulperybka pulperybka viaMezame Mezame
9767 294b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadisheveled disheveled

May 05 2019

0391 d993 390
Reposted fromkarahippie karahippie viapodprzykrywka podprzykrywka
8403 3e78 390
Reposted fromRowena Rowena viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl